Detta hände på Fullmäktigemöte 6 2016/2017

Dela
March 8, 2017, 13:34
Studentkåren
Årets sjätte fullmäktigesammanträde tog upp en stor fråga: ska det ingå en IT-ansvarig i Kårledningen? Utöver det så presenterades en rapport från företagsgruppen, ett utbyte med University of Sheffield redovisades, en arbetsgrupp försvann, och kår- samt sektionsavgifterna fastställdes.
 
Gå till filmreferatet för att få den korta versionen!
 

VD-RAPPORT

Kårens VD Peter Alehammar gästade mötet för att berätta om vad som händer i företagsgruppen. Mycket berörde Chalmers Studentbostäder, där byggstart för Emilsborg 5 väntas kunna ske snart, vilket innebär 120-150 nya bostäder inom två år. Dessutom finns planer på att bygga bostäder på andra sidan vägen, där Fysiken ligger idag, samt på Holtermanska, där Chalmers Innovation och Stena Center ligger idag. Totalt rör det sig om planer på uppåt 900 nya bostäder.
 

SHEFFIELDRESAN


 
Noëlle Madsen presenterade bilder och lärdomar från en resa till Storbritanniens ledande studentkår vid University of Sheffield. De har arbetat mycket med att synliggöra de studenter som arbetar inom kåren och vad kåren gör; till exempel fanns bilder på kårledningen på en hel vägg i kårhuset. Vi kan nog lära oss en hel del från dem, men de lärde sig också en hel del från oss, till exempel att en kår kan (och kanske borde) ha ett fritidsområde som Härryda.
 

Införande av ny post i kårledning (ITA)


 
Kårens IT-system har problem, konstaterar Kårordförande Carl von Rosen Johansson och Husansvarige Simon Holm när de föredrar propositionen. En arbetsgrupp har vänt och vridit på problemet och nu är förslaget: inför posten IT-Ansvarig (ITA) tillfälligt i Kårledningen. Diskussionerna som följde tog närmare tre timmar, inkluderade två streck i debatten, och berörde allt från Kårledningens arbetsbelastning till CTK-konsulter och projektgrupper. I slutändan vann ett motförslag från Johan Bondesson som innebär att en eller flera personer ska arvoderas i en projektgrupp för att under två år arbeta med att lösa IT-problemen och lägga en plan för att se till att de inte uppkommer igen.
 
Om du är intresserad av projektgruppen eller vill veta med om vad det skulle innebära, kontakta Kårordförande Carl von Rosen (ko@chalmersstudentkar.se).
 

ÖVRIGT

Kår- och sektionsavgifterna fastställdes till 200 respektive 40 kronor för höstterminen 2017 efter en kort diskussion om huruvida det heter "teknologsektion," "studerandesektion," eller bara "sektion." Mötet beslutade också att stänga ner arbetsgruppen om valsystemet som varit halvfull sen den skapades vid FuM2.
 
=========================
 
[ENGLISH]
 
The sixth Student Union Council Meeting brought up one big question: should there be an IT Manager in the Management Team? In addition, a report from the corporate group and lessons from a visit to the University of Sheffield were presented, a working group disappeared, and the Student Union and Student Division fees were decided on.
 
CEO REPORT
 
The Student Union's CEO Peter Alehammar visited the meeting to talk about the goings on in the Union's corporate group. A lot of the news centered on Chalmers Studentbostäder (the Union's housing company). The Emilsborg 5 project is expected to start soon, which will result in 120-150 new student apartments within two years. There are also talks about acquiring new land to build on, which could lead to upwards of 900 new apartments.
 
SHEFFIELD TRIP
 
Noëlle Madsen presented pictures and lessons learned from visiting the United Kingdom's leading Student Union at the University of Sheffield. They have worked a great deal with making the students who work within the Union visible; their Student Union Management Team have pictures of their faces covering a wall, for example. We can probably learn a thing or two from them, but they also learned some things from us, like that a union can (and perhaps should) own a recreational area like Härryda.
 
IT MANAGER
 
The Union's IT systems have problems, stated Student Union President Carl von Rosen Johansson and Property Manager Simon Holm when they presented the proposition. A working group has been searching for a solution to the IT problem and now suggest that an IT Manager position be added to the Student Union Management Team. The discussion that followed took almost three hours, included two debate-cuts, and covered everything between the Management Team's workload to hiring CTK consultants and project groups. In the end, a counter-proposal written by Johan Bondesson won. The meeting decided to create a paid project group for two years which will work on solving the IT problems and formulating a plan to ensure they do not recur.
 
If you are interested in joining the project group or want to know more about what it would entail, contact President Carl von Rosen (ko@chalmersstudentkar.se).
 
OTHER
 
The Union and Student Division fees for the fall term 2017 were decided to be 200 and 40 SEK, respectively, just like last year. The meeting also decided to shut down a working group about the election system which has been half-full since it was formed at the second Council meeting.
 
Foto: CFFC.se