Nämnder

Dela

En nämnd är en arbetsgrupp med specifika uppgifter.

Kåren har i dagsläget fyra nämnder som alla väljs av kårfullmäktige. Nämnderna svarar direkt inför kårfullmäktige (till skillnad mot kommittéer som svarar inför kårstyrelsen). Varje enskild medlem har rätt att nominera sig till någon av kårens nämnder.

Valnämnden

Valnämnden handhar valet till kårfullmäktige och ser till att valet genomförs på ett demokratiskt sätt och i enlighet med den stadgade valordningen. Det är även valnämnden som tar emot kandidaturer, sammanställer valbilagan och föreslår under vilka tider som valet ska genomföras. Valnämnden består av fem ledamöter.

Cortegèns granskningsnämnd

Granskningsnämnden har till uppgift att granska Cortègen samt dess program. Kårens Inspektor är ordförande och har vetorätt vad det gäller Cortègens och programmets utformning. Nämnden består i övrigt av fyra ledamöter, varav en ska vara kårstyrelseledamot.

Valberedningen

Valberedningen har som uppdrag att förbereda de val som förrättas av kårfullmäktige samt ordförande och kassör i kårens kommittéer. Valberedningen intervjuar de sökande och lämnar sedan sin nominering till kårfullmäktige/kårstyrelsen som tar beslut. Alla kårmedlemmar kan välja att nominera sig mot valberedningens nominering. Valberedningen består av fem till åtta ledamöter.

Besvärsnämnden

När en medlem anser att det finns tvivelaktigheter i samband med valet till kårfullmäktige kan vederbörande lämna in ett besvär till besvärsnämnden. Besvärsnämnden går då genom besväret och lämnar förslag på åtgärder. Besvärsnämnden består av inspektor, talman samt tre övriga ledamöter.